Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo

Generalne wykonawstwo

Generalne Wykonawstwo - co oznacza?

Generalny wykonawca to przedsiębiorstwo działające na zlecenie inwestora, którego zadania obejmują kompleksową realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. Prace są wykonywane na podstawie umowy o generalne wykonawstwo w określonych terminach i w stopniu niezbędnym do skutecznego wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sumę wartości brutto prac wszystkich podwykonawców i marżę generalnego wykonawcy. 

Jakie obowiązki wchodzą w zakres generalnego wykonawstwa?

Generalny wykonawca powinien przede wszystkim sprawdzić dokumentację projektową. Do jego obowiązków należy weryfikacja mogących pojawić się błędów oraz rozpoznanie ewentualnych trudności, jakie mogą nastąpić na etapie realizacji projektu. Generalny wykonawca synchronizuje i odpowiada za koordynację wszystkich prac budowlanych na terenie inwestycji. Jeśli podnajmuje do pracy podwykonawców, za jakość całości prac odpowiada zgodnie z umową. Do jego obowiązków należy również zabezpieczenie terenu budowy - odpowiada za szkody, które mogą tam ewentualnie powstać. Generalny wykonawca oddaje inwestorowi nieruchomość lub kompleks nieruchomości do użytku zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Jakie warunki powinien spełniać generalny wykonawca?

Właściciel firmy budowlanej nie musi być inżynierem ani mieć wykształcenia związanego z branżą budowlaną. Wymogiem jest jednak, by zatrudniał ludzi posiadających uprawnienia techniczne, doświadczenie, wykształcenie oraz wiedzę. Istotne są również posiadane przez firmę certyfikaty oraz wykorzystywane technologie - należy zorientować się, czy są wydajne i ekonomiczne. Ważne jest zaplecze techniczne, czyli odpowiedni sprzęt oraz narzędzia do wykonywania robót. Najlepiej jeśli firma posiada własne, ponieważ przekłada się to bezpośrednio na przebieg realizacji.

Zaufanie i wybór odpowiedniej firmy wykonawczej

Warto szukać generalnego wykonawcy, któremu można zaufać w kwestii doboru i zakupu materiałów budowlanych. W przeciwnym wypadku, wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku wad materiału będą potencjalnym ryzykiem, za które odpowiedzialność poniesie inwestor. Jeśli dobór i zakup materiałów powierzony zostanie wykonawcy, będzie on zobowiązany do procesowania ewentualnych reklamacji u sprzedawcy lub producenta. Koniecznie należy zwrócić uwagę na status prawny potencjalnego generalnego wykonawcy. Właściciel firmy powinien przedstawić odpowiedni dokument świadczący o legalności firmy. Decydując się na podpisanie umowy, należy precyzyjnie określić terminy rozpoczęcia i zakończenia robót oraz zakres obowiązków generalnego wykonawcy. Warto zadbać również o zapisy dotyczące kar umownych za niewykonanie prac w terminie.

Dane Firmowe

BOR-TRANS Damian Borowski
03-637 Warszawa
ul. Gniazdowska 14/8
NIP: 5242397110, REGON:382342990

kontakt@bor-trans.pl

+48 692 432 254

Social Media